الزام استفاده از اطلاعات کاربری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مودیان مالیاتی (صاحبان مشاغل) با توجه به نزدیک بودن زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل و نظر به اینکه جهت تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مشاغل، نیاز به نام کاربری و کلمه عبور می باشد.

در صورت فراموشی رمز عبور، باید در سامانه ثبت الکترونیکی اقدام به بازیابی آن نمایید.