خدمات پارسی پست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

براساس توافقات بعمل آمده مابین شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) یکی از اپراتورهای پستی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت شبکه کاران سماء بعنوان تامین کننده خدمات در دفاتر، بزودی خدمات پارسی پست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت منتخب، قابل ارائه خواهد بود.
بر اساس مقررات ابلاغی میزان حق الزحمه دفاتر برای ارائه خدمات پارسی پست دردفاتر، بر اساس هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط پارسی پست تعیین و ابلاغ خواهد شد.